Poslání a cíle spolku Reditus

Posláním spolku Reditus, z.s. je uskutečňovat dlouhodobý program WebDialog – Porozumění přítomnému a hledání budoucího, který vznikl v roce 2004.

Účelem spolku je přispívat k udržitelnému vytváření podmínek pro vzdělanost, kulturu a zdraví. Hledáme cesty, jak myšlenkové zázemí a východiska přenášet do života společenství prostřednictvím konkrétních projektů a jejich nástrojů.

Spolek Reditus se zaměřuje na podporu venkovským obcím v regionu. Aktivně naplňuje cíle dlouhodobého Programu komunitní péče o kulturu a zdraví v prvních třech modelových obcích Ústeckého kraje, kterými jsou Tisá, Blatno a Velké Chvojno. Díky projektu IKM Communitas, podpořeného z Operačního pro-gramu Zaměstnanost, lze zpracovat metodické a evaluační studie Programu IRO a připravit odborné kapacity pro jeho další pokračování.

V obcích otevíráme téma aktivní sociální politiky, prostřednictvím Plánu komunitní péče o děti, seniory a zdravotně a sociálně znevýhodněné a jeho naplňováním. Cílem je vznik uceleného systému, který prostřednictvím pracovníka (komunitního koordinátora/koordinátora podpory/case manažera) mapuje služby, jejich provázanost a kvalitu, osobně poradí přímo v místě, navrhne a doporučí další postup, mapuje potřeby obyvatel v obci a v případě potřeby nabízí možné služby a podpůrná opatření.

Zaměřujeme se na péči o slabší a zranitelné včetně dětí, kteří jsou pro nás partnery dialogu než jako „klienti“ výchovně-vzdělávacích, zdravotních a sociálních služeb. Hledáme jemné způsoby pomoci potřebným při zachování respektu k jejich lidské důstojnosti.

V roce 2019 jsme založili Domácí zdravotní péči Reditus, která se profiluje jako model, který nabízí komplexní zdravotní a sociální péči na principech case managementu, tedy koordinace podpory.