Reditus.

Péče o společenství.

Spolek Reditus vznikl v r. 2004 a je zakotven v programu WebDialog – Porozumění přítomnému a hledání budoucího, jehož ústředními tématy jsou odolnost společnosti, krize hodnot, aktivní občanství, společenství a dialogický vztah k druhým, péče o potřebné, a duchovní a duševní zdraví.

Tento dlouhodobý program zakládá širší spolupráci lidí z akademického, nadačního a občanského sektoru. Spolek Reditus zajišťuje jeho management a vytváří zázemí pro vzdělávací aktivity a setkávání jak odborné, tak širší veřejnosti, a buduje Vzdělávací centrum Programu WebDialog ve spolkovém domě v Tisé.


Základní dvě společenství, v nichž žijeme, jsou obec a rodina. Naše projekty pak vycházejí z toho, že péče o společenství znamená:

  • Pečovat o kultivovanost, aby lidé, kteří svá společenství vytvářejí, byli vzdělané a zralé osobnosti, neboť odpovědnými a svobodnými lidmi se nerodíme, ale stáváme se jimi právě v takových společenstvích.
  • Pečovat o mezilidské vztahy, kde nejde jen o „já“, a druhý přestává být „ono“ a začíná být „ty“.
  • Spravedlivá společnost, která pečuje o slabší a o lidi v křehké životní situaci, kterými jsou především děti, senioři a lidé se zdravotními potížemi.
  • Pečovat o dialog a odpovědný vztah k budoucnosti obce.

Prostřednictvím našich dalších aktivit se snažíme přispívat k tomu, aby se tyto myšlenky přenášely a oživovaly v každodenním životě:

  • Integrovaný rozvoj obce: Podpora venkovským obcím v regionu. Rozvíjíme celostní přístup k rozvoji obce a jejího společenství. Péče o společenství, jeho kulturu a zdraví. Občanská participace, komunitní platforma, dialog o budoucnosti, podpora místním lídrům, působení komunitních koordinátorů.
  • Komunitní péče: V malých obcích otevíráme téma aktivní sociální politiky. Zaměřujeme se na péči o slabší a zranitelné. Cílem je vznik uceleného systému, který prostřednictvím pracovníka (koordinátora podpory/case manažera) mapuje služby, jejich provázanost a kvalitu, osobně poradí přímo v místě, navrhne a doporučí další postup, mapuje potřeby obyvatel v obci a v případě potřeby nabízí možné služby a podpůrná opatření. Model všestranné psychosociální a zdravotní péče s využitím case managementu.
  • Domácí zdravotní péče: Individuální zdravotní péče v domácím prostředí klienta, která je zaměřena především na obyvatele venkovských oblastí.